Interní pravidla stáje ABACOR

 

I.

Každý návštěvník nebo uživatel (dále jen uživatel) sportovně-jezdeckého areálu a stáje ABACOR v obci Svárov u Unhoště č.p. 175 (dále jen SJA) je povinen seznámit se s těmito Interními pravidly a plně se jimi řídit.

II.

Uživatel musí dbát pokynů a řídit se informacemi pracovníků SJA, které souvisí s běžným a bezpečným provozem stájí. Může používat veškerých společných prostor SJA určených ke sportovně-rekreační činnosti.

III.

Uživatel vlastním chováním nebo chováním členů jeho doprovodu, např. další rodinní příslušníci nebo jeho psi (pohyb pouze na vodítku), nesmí obtěžovat jiné uživatele SJA, a tím narušovat sportovní nebo rekreační aktivity ostatních uživatelů.

IV.

Uživatel je povinen udržovat čistotu a pořádek v celém SJA i v jeho okolí během vyjížděk do terénu. V rámci stájí je pak především zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, kouření je povoleno pouze na určeném a označeném místě.

V.

Uživatel v rámci SJA a v jeho přilehlém okolí může používat pouze vyznačené cesty a trasy, nesmí svévolně vjíždět do porostů a osení na polích, školek v lesích apod. Musí vždy pamatovat na nutnost slušného chování a dobrých vztahů s majiteli pozemků v blízkosti SJA i na svou povinnost uhradit případnou škodu.

VI.

Uživatel je povinen chránit životní prostředí v rámci SJA a v celém jeho okolí. Musí také šetřit vodou a elektrickou energií ve stájích. 

VII.

Poslední uživatel při odchodu ze společných  prostor SJA musí zkontrolovat, zda jsou řádně vypnuty elektrické spotřebiče, že je vše pozhasínáno a uzamčeno, především pak sedlovna. Zavírací doba stáje je 21:30 hodin. V období od 1. září do 31. května se v sobotu a v neděli stáj zavírá v 19:30. 

VIII.

Parkování všech motorových vozidel uživatelů je povoleno pouze u východní částí stájí u hlavního vchodu, vjíždění nebo parkování vozidel uživatelů do SJA je povoleno pouze se souhlasem  pracovníků SJA.

IX.

Uživatel je povinen dbát běžných hygienických pravidel, dále by měl mít na paměti zákaz vhazování cizích předmětů do toalet, k čemuž slouží odpadkové koše na příslušných místech.

X.

Všem uživatelům se doporučuje používat, především na začátku, ale  i na konci práce, vybudované nasedliště, které musí být trvale uvolněno k této činnosti. Nesmí se zde odkládat, čistit nebo nechávat schnout různé části výstroje jezdců a koní, k čemuž je možno používat jiná určená místa.

 

 

I. 

Každý návštěvník nebo uživatel (dále jen uživatel) jezdecké haly ABACOR (dále jen JH) je povinen seznámit se s těmito Interními pravidly a plně se jimi řídit. 

II. 

V JH platí přísný zákaz kouření a jakákoliv jiná manipulace s otevřeným ohněm. 

III. 

Uživatel je povinen udržovat čistotu a pořádek v JH, uklízet po sobě případné odpadky nebo použité nádobí, tzn. hrníčky, talíře apod. 

IV. 

Před příchodem / odchodem do JH na sebe uživatel upozorní pískáním.

 V

Uživatel JH je povinen respektovat platné rezervace ostatních uživatelů vč. druhu vybrané činnosti dle rezervačního systému. 

VI. 

Při využívání JH více uživateli je každý uživatel JH povinen dodržovat jízdárenská pravidla, nedohodnou-li se uživatelé jinak. 

VII. 

Uživatel je povinen dodržovat časy svých vlastních rezervací v JH, tzn. začátků, ale především konců své hodiny. Do řádného ukončení hodiny se počítá i celé ustanovení následujícího článku. Při neočekávané komplikaci využití rezervace JH je uživatel zodpovědný za včasné odhlášení své hodiny. Pokud uživatel nedorazí do 15 min. od začátku své hodiny, považuje se automaticky za zrušenou a je k dispozici dalším uživatelům.

VIII. 

Uživatel je povinen neprodleně po ukončení práce se svým koněm v JH sklidit skokový materiál, odnést si veškeré své pomůcky a řádně upravit povrch JH, včetně úklidu a vynesení případného trusu koně a vyčištění kopyt svého koně. 

IX.

Při využívání hodiny v JH rezervované prvním uživatelem je další zájemce povinen vstupovat do JH pouze na začátku hodiny (rozpětí 5 minut) a odcházet pouze na konci hodiny (rozpětí 5 minut), a to pouze se souhlasem prvního uživatele, nedohodnou-li se jinak.

X. 

V JH a na venkovní jízdárně platí celoroční zákaz lonžování a práce s koněm ve volnosti, tj. včetně skákání ve volnosti s následujícími výjimkami: výcvik začínajícího jezdce, obsednutí koně, náhlé zdravotní problémy koně nebo v krajním případě při zamrznutí kruhové jízdárny v zimním období.

XI. 

Pro hodiny horsemanshipu a lonžování koně / koní je primárně určena venkovní kruhová jízdárna.

XII.

V zimním období (dále jen ZO), tj. od 1. listopadu do 31. března, je uživatel JH povinen řídit se včetně výše uvedeného následujícím pokynem: 

 V pracovní dny od 16:00 do 20:00 hod. si nelze rezervovat JH za účelem skokových hodin (vyjma kavaletové práce) a pro hodiny horsemanshipu (při práci ze země).

 

 

Napište nám

Máte jakýkoli dotaz či připomínku? Kontaktujte nás, ochotně Vám poradíme.


*) Please enter this information.